ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล (ภาษาไทย)
วัน/เดือน/ปีเกิด
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง
ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล (E-mail)
LINE Id.
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
สถานที่ ที่สะดวกในการติดต่อ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
อาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
ผลงานกีฬาดาร์ทที่ผ่านมา
ประเภทสมาชิก
(*) หมายเหตุ ค่าบํารุงสมาคมประจําปีครั้งแรกที่ชําระไม่ว่าจะชําระในวันใดให้ถือว่าย่อมสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม แห่งปีนั้น (ตามข้อคับสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2561)
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง 1 ฉบับ / 2. ไฟล์รูปภาพผู้สมัคร ภาพหน้าตรง สวมเสื้อคอปก ไม่สวมแว่นตา / 3 รายเซ็นผู้สมัคร /4.หลักฐานการโอนเงิน
Upload your documents...
การชําระเงิน
บัญชี “สมาคม กีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 138-300394-3

สมัครสมาชิก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย (Darts Association of Thailand : DAT)

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก