เกี่ยวกับเรา

สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย (Darts Association of Thailand : DAT)
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาดาร์ทในนามของชาติไทย ให้มีความเป็นเลิศ มีความเป็นสากล และทัดเทียมนานาชาติ

แนวความคิด

สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย (Darts Association of Thailand : DAT) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคือ นายศิวะ แสงมณี และในปีเดียวกันนี้ สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทยยังได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ดาร์ทโลก (World Darts Federation) อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสมาคมคือ เพื่อทำการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาดาร์ทในนามของชาติไทย ให้มีความเป็นเลิศ มีความเป็นสากล และทัดเทียมนานาชาติ

นายศิวะ แสงมณี : นายกสมาคม

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอย่างถูกต้อง ภายใต้กฏหมายข้อบังคับ / ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

Our SponsORs 

 

 

 

รู้จักกับกีฬาดาร์ท (Darts)

กระดานปาเป้า (Dartsboard) หรือกระดานปาลูกดอก
หรือบอร์ดที่เรียกกันในกลุ่มคนเล่นกีฬาดาร์ท

กระดานปาเป้า

(Dartsboard)

กระดานปาเป้า (Dartsboard) หรือกระดานปาลูกดอกหรือบอร์ดที่เรียกกันในกลุ่มคนเล่นกีฬาดาร์ท โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นวงกลมและแบ่งย่อยออกเป็นช่องเล็กๆจำนวน 20 ช่อง แต่ละช่องมีเลขกำกับตั้งแต่เลข 1 ถึง 20 วางสลับกันตามช่องต่างๆ ขณะเดียวกันจะแบ่งเป็นวงกลมซ้อนกันอีกสามวง วงกลมนอกสุดจะมีค่าเป็นสองเท่าของเลขในช่องนั้น วงกลมชั้นที่สองจะมีค่าเป็นสามเท่าของเลขในช่องนั้น และวงกลมชั้นในสุดสีแดงมีค่า 50 แต้มส่วนสีน้ำเงินที่ล้อมรอบอยู่มีค่า 25 แต้ม

สำหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระดานปาเป้าในปัจจุบันคือ เส้นใยป่านศรนารายณ์ ( Sisal ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกสำหรับการผลิตกระดานปาเป้าที่มีคุณภาพ ส่วนกระดานปาเป้าคุณภาพต่ำจะใช้กระดาษอัดในการผลิตจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

ลูกดอก อุปกรณ์ที่ใช้ปาไปที่กระดานปาเป้า ในกีฬาดาร์ทแบ่งส่วนต่างๆของลูกดอกออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆคือ หัวลูกดอก ตัวลูกดอก ก้านลูกดอกและใบหรือหางลูกดอก ทั้งนี้ในแต่ละส่วนทั้ง 4 ส่วนก็จะมีรูปแบบหรือการออกแบบที่หลากหลายตามสไตล์ของบริษัทผู้ผลิตแต่และแห่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ตามความพอใจ

ดาวโหลดเอกสาร

ข้อบังคับสมาคม

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดการแข่งขัน

ใบจัดตั้งสมาคม