WDF ASIA PACIFIC CUP 2018 K0REA THAILAND QUALIFIERS
การเปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา ไปร่วมแข่งขันดาร์ท ในรายการ WDF ASIA PACIFIC CUP ที่ประเทศเกาหลีใต้ ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ในนามของสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย ภายใต้การกํากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2561
ปิดรับสมัคร 24.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ใช้การดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร ส่งกลับมาที่ dartsdategmail.com
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผ่านหน้าเฟสบุ๊คของสมาคมฯ
เริ่มแข่งขันครั้งแรกวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ สโมสรกีฬาดาร์ท จังหวัดชลบุรี
คัดเลือกประเภทชาย 4 ท่าน และสํารอง 2 ท่าน
คัดเลือกประเภทหญิง 2 ท่าน และสํารอง 2 ท่าน
กฎระเบียบและกติกาการคัดเลือกแข่งขันติดตามได้ที่เฟสบุ๊คสมาคมฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกแข่งขัน
1. เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย
2. สัญชาติไทย
3. อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

CHONBURI DARTS CLUB
รายละเอียดติดตามได้ที่ DAT DATdarts : https://www.facebook.com/dat.datdarts ติดต่อสอบถามได้ที่ dartsdat@gmail.com หรือ T. 089-605-4545 (นายเสฏฐวุฒิ ทินยากร)